Βασικός στόχος των επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων (3) είναι να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τη χρησιμότητα του Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες συγγραφής του.