Βασικός στόχος των δύο (δίωρων) επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τις τεχνικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων της δημιουργικής γραφής και του οπτικού γραμματισμού στο νηπιαγωγείο.