Η επιμορφωτική ημερίδα αποσκοπεί στα πλαίσια δημιουργίας κοινότητας μάθησης σε ψηφιακή μορφή να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί τόσο για τις διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής στην κοινότητα μάθησης όσο και για τα μαθησιακά οφέλη συμμετοχής τους σε αυτήν με θεωρητικές αναφορές.