Η επιμορφωτική ημερίδα αποσκοπεί στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης να εξοικειώσει τους νηπιαγωγούς με τις πρακτικές και μεθόδους της περιγραφικής αξιολόγησης.