Στόχος του επιμορφωτικού  σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν κιναισθητικές δεξιότητες για την υποστήριξη της βιωματικής και παιγνιώδους μάθησης των παραδοσιακών χορών από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.  Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.