Σχετικά: Οδηγίες ΥΠΑΙΘ

> Σύντομη Περιγραφή: Επικοινωνία της Σ.Ε.Ε. (ΠΕ60) κ. Αρετής Μποταΐτη με

> τις/τους νηπιαγωγούς δημοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων παιδαγωγικής

> της ευθύνης, με σκοπό την ηθική και συμβουλευτική υποστήριξη στο

> πλαίσιο του ρόλου της, καθώς και για τη συλλογή στοιχείων -μέσω

> ενσωματωμένων ηλεκτρονικών φορμών- για τη δημιουργία κοινοτήτων

> μάθησης και εξ αποστάσεως συνεργασία.

>                                 Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

> ΠΕ60

>                                         Αρετή Μποταΐτη