Ερωτήματα
02032024Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Ερωτήματα

 • Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών

  Τίτλος Διαδικασίας: Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών (Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων)  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

 • Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

  Τίτλος Διαδικασίας: Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

 • Δευτεροβάθμια

 • Ειδική Αγωγή

 • Ερωτήματα

 • Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)

  Τίτλος Διαδικασίας: ΚατΑθεση αΙτησης για επαναξιολΟγηση μαθητΗ από την ΕιδικΗ ΔιαγνωστικΗ ΕπιτροπΗ ΑξιολΟγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) 

  Τμήμα: Ειδικής Αγωγής

  Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) για την οποία θέλουν να υποβάλλουν ένσταση

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)
  3. Η τελευταία - προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία

  Περιγραφή Διαδικασίας:

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση:
   α) Ηλεκτρονικής υποβολής η αποστολή γίνεται στο email της υπηρεσίας μας mail@kmaked.pde.sch.gr και εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
   β) Ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη  εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
   γ) Κατάθεση αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα.
  2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας
  3. Έκδοση Αξιολογικής Έκθεσης - Γνωμάτευσης από τη Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από το γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα από το τμήμα Ειδικής αγωγής

  Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α, κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.

  Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 3-8-2021.

  Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται:

  1. Υποβολή αίτησης των γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς Ε.Δ.Ε.Α., την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς ή καταθέτει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία.
  2. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων με την οποία :
   1. Επιτρέπουν στη Ε.Δ.Ε.Α. να προβεί στην εξέταση του παιδιού και
   2. Δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τέκνου τους από την Ε.Δ.Ε.Α. και την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του/της μαθητή/τριας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προτείνουν ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, το αίτημα καταθέτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, την οποία αποδεικνύει επισυνάπτοντας στην αίτησή του, είτε αντίγραφο δικαστικής απόφασης, είτε επικυρωμένο συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 • Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

  Τίτλος Διαδικασίας: Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου  

  Τμήμα:  ΠΥΣΕΕΠ

  Ενδιαφέρει: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 • Πιλοτική Λειτουργία

  Τίθεται σε πιλοτική λειτουργία ο Οδηγός Διαδικασιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος στοχεύει στην καταγραφή των διαδικασιών της υπηρεσίας και στην καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου προσφέροντας απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα που αφορούν τις διαδικασίες της υπηρεσίας μας. 

  Ζητούμε την κατανόηση σας μέχρι την ολοκλήρωση του και τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιακών διαδικασιών.

    

 • Πληροφορική

 • Πρωτοβάθμια

 • Συμβούλια

 • Συνήθη Ερωτήματα

  
  [Τμήμα: Πληροφορική] - Πιλοτική Λειτουργία

  Τίθεται σε πιλοτική λειτουργία ο Οδηγός Διαδικασιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος στοχεύει στην καταγραφή των διαδικασιών της υπηρεσίας και στην καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου προσφέροντας απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα που αφορούν τις διαδικασίες της υπηρεσίας μας. 

  Ζητούμε την κατανόηση σας μέχρι την ολοκλήρωση του και τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιακών διαδικασιών.

    

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Συμβούλια] - Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

  Τίτλος Διαδικασίας: Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Συμβούλια] - Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές

  Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Συμβούλια] - Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών

  Τίτλος Διαδικασίας: Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών (Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων)  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Συμβούλια] - Χορήγηση Εγγράφων

  Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Εγγράφων 

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

  Τίτλος Διαδικασίας: Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου  

  Τμήμα:  ΠΥΣΕΕΠ

  Ενδιαφέρει: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

  Περισσότερα...

  [Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)

  Τίτλος Διαδικασίας: ΚατΑθεση αΙτησης για επαναξιολΟγηση μαθητΗ από την ΕιδικΗ ΔιαγνωστικΗ ΕπιτροπΗ ΑξιολΟγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) 

  Τμήμα: Ειδικής Αγωγής

  Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) για την οποία θέλουν να υποβάλλουν ένσταση

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)
  3. Η τελευταία - προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία

  Περιγραφή Διαδικασίας:

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση:
   α) Ηλεκτρονικής υποβολής η αποστολή γίνεται στο email της υπηρεσίας μας mail@kmaked.pde.sch.gr και εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
   β) Ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη  εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.
   γ) Κατάθεση αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα.
  2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας
  3. Έκδοση Αξιολογικής Έκθεσης - Γνωμάτευσης από τη Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από το γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα από το τμήμα Ειδικής αγωγής

  Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α, κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.

  Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 3-8-2021.

  Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται:

  1. Υποβολή αίτησης των γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς Ε.Δ.Ε.Α., την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς ή καταθέτει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία.
  2. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων με την οποία :
   1. Επιτρέπουν στη Ε.Δ.Ε.Α. να προβεί στην εξέταση του παιδιού και
   2. Δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τέκνου τους από την Ε.Δ.Ε.Α. και την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του/της μαθητή/τριας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προτείνουν ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, το αίτημα καταθέτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, την οποία αποδεικνύει επισυνάπτοντας στην αίτησή του, είτε αντίγραφο δικαστικής απόφασης, είτε επικυρωμένο συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

  Περισσότερα...

 • Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές

  Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές  

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

 • Χορήγηση Εγγράφων

  Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Εγγράφων 

  Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

  Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι