Κατάθεση - Καταχώριση δικαιολογητικών προσωρινών Αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.
21022024Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Κατάθεση - Καταχώριση δικαιολογητικών προσωρινών Αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.

eep-ebp

Κατάθεση - Καταχώριση δικαιολογητικών προσωρινών Αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.

Κατάθεση - Καταχώριση δικαιολογητικών προσωρινών Αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022 στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΟΛΟΙ οι προσλαμβανόμενοι (σε Σ.Δ.Ε.Υ. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022. Την επόμενη μέρα οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. θα παρουσιαστούν στο σχολείο έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ.

Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, από σήμερα έως και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 14:00, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές/τριες καλούνται να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, zip) για την πρόσληψή τους και να προχωρήσουν στη μεταφόρτωση αυτών στον σύνδεσμο:

https://formskmaked.sch.gr/deltio_apografis

Οι αναπληρωτές θα λάβουν στο email που έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ το username και τον κωδικό πρόσβασης για να μπορέσουν να εισέλθουν στο σύστημα και να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά τους. Παρακαλώ ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για πρόσληψη είναι:

Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια

Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου του τελευταίου διμήνου ότι μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)

Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)

Πιστοποιητικό Στρατολογίας

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.

Σε περίπτωση που δεν ανεβάσετε κάποιο από αυτά στην πλατφόρμα θα καταθέσετε στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. την ημέρα της ανάληψής σας

βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα καταθέσουν στo ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).

2. Την πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

3. Την πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

4. Την Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και τις Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν). Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ δεν απαιτείται προσκόμιση των ανωτέρων δικαιολογητικών.

5. Την Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει) μαζί με το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.

6. Την αίτηση για χορήγηση Άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (εφόσον χρειάζονται), επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.

7. Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κύησης ή Λοχείας. Εφόσον υπάρχει αναπληρώτρια που βρίσκεται σε Άδεια Κύησης ή Λοχείας θα καταθέσει την Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόφαση ΕΦΚΑ, Πιστ. Γέννησης κτλ.).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη υποβάλλονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρωτοκολλούνται αυθημερόν και αποστέλλονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν από τις 31/12/2015 και μετά από την 01/01/2018. (Οι προϋπηρεσίες στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

Με την πρόσληψή τους όλοι οι αναπληρωτές κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1. Για να δικαιούται ο αναπληρωτής χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, πρέπει η προϋπηρεσία που διαθέτει να είναι μεγαλύτερη από 2 έτη για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και 3 έτη για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή το διάστημα αυτό να συμπληρώνεται μαζί με την τυχόν προϋπηρεσία εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία που διαθέτει ο αναπληρωτής είναι μικρότερη από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 έτη για το ΕΒΠ και το διάστημα αυτό δεν συμπληρώνεται ούτε εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, διότι ακόμα και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δεν θα μεταβληθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του Αναπληρωτή.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αναπληρωτές απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υπόψη ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να τους προσμετρηθούν μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται αυθημερόν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποστέλλονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

Ο αναπληρωτής συνυποβάλλει με την αίτησή του αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Στους τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και μετάφραση τους και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αναπληρωτές που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή υποβάλλουν το αίτημά τους στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται αυθημερόν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και διαβιβάζονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

Συνυποβάλλεται Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. και Βεβαίωση εργοδότη, πριν την έναρξη της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το ιδιωτικό έργο ή εργασία θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι