Ειδική-Αγωγή
21022024Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Ειδική-Αγωγή

 • 2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

  eidikiagogi02

  2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

   

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (κύριος και επικουρικός) των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών (βλ. συνημμένο αρχείο «20546_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ_ΠΕ25_6ΓΜΝ4653ΠΣ-ΒΣΗ»)

 • Ανακοίνωση Απόφασης και Κατάθεση Δικαιολογητικών Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ τοπικής πρόσκλησης της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

  eidikiagogi02

   

   

  Ανακοίνωση Απόφασης και Κατάθεση Δικαιολογητικών Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται μέσω της υπ' αρίθμ.1247/24-01-2022 (ΑΔΑ: 9Ξ3Φ46ΜΤΛΗ-16Ο) τοπικής πρόσκλησης της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

  Η Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών -Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

  Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της ως άνω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους στις Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπάγεται η εκάστοτε σχολική μονάδα.

  Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).

  Απαραίτητα δικαιολογητικά για πρόσληψη είναι:

  1. Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  2. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια
  3. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου του τελευταίου διμήνου ότι μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του
  4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  6. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
  7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
  8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας
  9. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα.Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)
  10. Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ
  11. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.
  12. Υπεύθυνη Δήλωση περί: μη άσκησης Ποινικής Δίωξης, μη συνταξιοδότησης και μη άσκησης κατ' επάγγελμα εμπορίας.

   

   

  Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα καταθέσουν στη σχολική μονάδα ή στην Δ/νση Εκπ/σης για να προωθηθούν στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας:

  1. Την Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας με την αντίστοιχη Υπέυθυνη Δήλωση και Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) η οποία πρωτοκολλείται αυθημερόναπό τη σχολική μονάδα ή τη Δ/νση Εκπ/σης.

  6. Την Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει) η οποία πρωτοκολλείται αυθημερόν από τη σχολική μονάδα ή τη Δ/νση Εκπ/σης.

  7. Την αίτηση για χορήγηση Άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου(εφόσον χρειάζονται) η οποία πρωτοκολλείται αυθημερόν από τη σχολική μονάδα ή τη Δ/νση Εκπ/σης.

   

   

  ΟΔΗΓΙΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη που υποβάλλονται στη σχολική μονάδα ή στην Δ/νση Εκπ/σης. πρωτοκολλούνται αυθημερόν και αποστέλλονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

  Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν από τις 31/12/2015 και μετά από την 01/01/2018. (Οι προϋπηρεσίες στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

  Με την πρόσληψή τους όλοι οι αναπληρωτές κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1. Για να δικαιούται ο αναπληρωτής χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, πρέπει η προϋπηρεσία που διαθέτει να είναι μεγαλύτερη από 2 έτη για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και 3 έτη για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή το διάστημα αυτό να συμπληρώνεται μαζί με την τυχόν προϋπηρεσία εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους.

  Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία που διαθέτει ο αναπληρωτής είναι μικρότερη από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 έτη για το ΕΒΠ και το διάστημα αυτό δεν συμπληρώνεται ούτε εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, διότι ακόμα και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δεν θα μεταβληθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του Αναπληρωτή.

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

  Οι αναπληρωτές απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας στη σχολική μονάδα ή στην Δ/νση Εκπ/σης., ώστε να τους προσμετρηθούν μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται αυθημερόν και αποστέλλονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

  Ο αναπληρωτής συνυποβάλλει με την αίτησή του αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

  Στους τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και μετάφραση τους και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Οι αναπληρωτές που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή υποβάλουν το αίτημά τους στη σχολική μονάδα ή στην Δ/νση Εκπ/σης, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται αυθημερόν και διαβιβάζονται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπόψη ΠΥΣΕΕΠ.

  Συνυποβάλλεται Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από τη σχολική μονάδα. και Βεβαίωση εργοδότη, πριν την έναρξη της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

  Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το ιδιωτικό έργο ή εργασία θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προσωρινού πίνακα αιτήσεων μετάθεσης των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

  eidiki-agwgi 2019 d

   

  Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 18769/Ε4/18-02-2022 εγκυκλίου μεταθέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)  του Υ.ΠΑΙ.Θ., η Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης των  μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από τις 14/32022 έως και τις 17/3/2022 στο κεντρικό e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

  Πληροφορίες - Διευκρινίσεις
  2310 474814

  Παναγιώτης Στεφανόπουλος

 • Ανακοίνωση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.

  eidiki-agwgi 2019 d

   

  Μετά την ανακοίνωση του ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022, καλούνται τα μέλη Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που διορίστηκαν σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 1ος όροφος, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρες από 10.00 π.μ. έως και 03.00 μ.μ.

   

  Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι/ες μέλη Ε.Ε.Π να προσκομίσουν σε απλή φωτοτυπία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Απογραφικό Δελτίο (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού
  3. Αντίγραφο δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔOΥ
  5. Έντυπο δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης (επισυνάπτεται) σε κλειστό φάκελο
  6. Αντίγραφο οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
  7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου)
  8. Πρωτότυπη γνωμάτευση (τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού όπου να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλόλητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα).
  9. Πρωτότυπη γνωμάτευση (τελευταίου τριμήνου) παθολόγου Δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού όπου να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα.
  10. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας).
  11. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό IBAN (με πρώτο δικαιούχο το μέλος ΕΕΠ).
  12. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών(Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και αίτηση αναγνώρισης συνάφειας του προς το ΠΥΣΕΕΠ (επισυνάπτεται)
  13. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ? έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ) όπου θα αναγράφονται: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο, η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. (επισυνάπτεται αίτηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

   

  Αναφορικά με την διαδικασία τοποθέτησής σε Σ.Δ.Ε.Υ. υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης (επισυνάπτεται)
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
  3. Βεβαίωση Εντοπιότητας από τον Δήμο (τελευταίου τριμήνου)
  4. Πρόσφατη βεβαίωση για Συνυπηρέτηση
  5. Πρόσφατη Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.
  6. Γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. (εάν υπάρχουν) ιδίου συζύγου ή τέκνων.

   

  Επισυνάπτεται επίσης πίνακας με τα λειτουργικά κενά Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και αναλυτικές οδηγίες που αφορούν την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

  Για την προάσπιση της υγείας τόσο των ιδίων όσο και του προσωπικού της υπηρεσίας μας συνίσταται κατά την προσέλευσή σας η χρήση μάσκας προστασίας.

  Ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μισθοδοσίας θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π.

   

   

 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - μετατροπή του ειδικού σχολείου σε κέντρο υποστήριξης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

  DHMOSIOTHTA EKO YPOSTHR.METRA

 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

  eep-ebp

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

  ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και ο ενιαίος πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους κλάδου ΕΕΠ και ΕΒΠ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ? αρ. ΥΑ 64055 (ΦΕΚ Β 1326/2017) «Καθορισμός Προϋποθέσεων?.», καθώς και της υπ? αρ. ΥΑ65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Στους συνημμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠπαρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και η αυτόματη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?..».

  Μετά την ανάρτηση των πινάκων η Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίαςδεν μπορεί να τροποποιήσει τους πίνακες σε καμία περίπτωσηπαρά μόνο μετά από σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. η οποία εκδίδεται μετά από άσκηση ένστασης των υποψηφίων.

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοιεφόσον το επιθυμούν δύνανται να επικαιροποιήσουν τη δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίαςκατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου (20/6-30/6),με τρόπο που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

  Ηκλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων θα γίνει μετά την απάντηση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να διαμορφωθούν οι οριστικοί πίνακες.

  ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

  Κατά των προσωρινών πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠαπό τους υποψηφίους μέσα σεαποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερώναπό Πέμπτη 15/06/2017 έως Δευτέρα 19/06/2017.

  Ηάσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου(www.asep.gr).

  Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

  και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή .

  Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

  Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων,απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  Στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. έχει αναρτηθείΕγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

  Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ 1-ΕΒΠκαι εκδίδει σχετική απόφαση.

  Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ

   

   

  eidikiagogi02

   

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

   

  ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) &

   

  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

   

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων

   

  1. Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
  2. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

   

  καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες «Απορριπτέων» υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ.

  Οι Αποφάσεις Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

   

  Επισημάνσεις

   

  1. Επισημαίνεται ότιη ενημέρωση των υποψηφίων αναπληρωτών τόσο για την διαδικασία της τοποθέτησής τους όσο και για την διαδικασία της πρόσληψήςτους θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις προσεχείς ημέρες.
  2. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων η ΚΑΤΑΘΕΣΗ των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ που αφορούν την τοποθέτηση των υποψηφίων σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας, στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του διαδικτύου. Οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης, θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
    1. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
    2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
    3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.
    4. ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ: Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.(Πληροφορίες: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/perifereia/faq-menu/259-faq/faq-eidiki-agogh/1226-faq-eid-1 )

   

   

   

 • Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

  SYMBOYLIA

 • Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2014-2015

  eep-ebp

 • Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023

  eidiki agogi 2019a

 • Βεβαιώσεις εργοδότη για ένσημα Μαΐου - Ιουνίου 2017 αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΕΔΔΥ

  eidikiagogi2

   

  Ενημερώνουμε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υπηρέτησαν ως αναπληρωτές σε ΚΕΔΔΥ της  αρμοδιότητάς μας,  ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των προσωρινών βεβαιώσεων  εργοδότη (ενσήμων του τελευταίου διμήνου) .

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν :

  1. Να τις παραλάβουν  αυτοπρόσωπος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  2. Να τις παραλάβουν με το ταχυδρομείο, για όσους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημά τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο να αναγράφονται   τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ταχ. κώδικας)

  Πληροφορίες : Στεφανόπουλος Παναγιώτης  2310474823

 • Δηλώσεις προτίμησης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ

   

  eidikiagogi02

   

   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΒΠ

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού οι οποίοι έχουν σειρά κατάταξης στον οριστικό πίνακα υποψηφίων ΕΒΠ από 1 έως 250, να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας.

  Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων ?.» στην οποία ρητά αναφέρεται «Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά.»

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης τόσο ηλεκτρονικά όσο και ιδιοχείρως.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕFAX ή μεEMAIL

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://srv-kmaked.pde.sch.gr την Τετάρτη 6/9/2017 και την Πέμπτη 07/9/2017. Αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ.

  Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Επειδή κατά αυτή φάση των προσλήψεων είναι πιθανόν να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λόγω της μαζικής προσπάθειας πρόσβασης. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχών ταλαιπωρία προτείνουμε στους υποψήφιους να επιχειρούν την είσοδο τους κατά τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες.

  Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διενέργειας των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων ειδικής κατηγορίας, δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 12:30 ? 14:00 και αύριο Πέμπτη 15:30 ? 17:30.  

  Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

  Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την αρχική δήλωση προτιμήσεων περιοχών, όπως αυτή είχε υποβληθεί με την αίτηση πρόσληψης.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.

   

  ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά αυτοπροσώπως τη δηλωσή τους (βλέπε συνημμένο αρχείο) στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ώρες 08:00 έως 15:00 την Τετάρτη 6/9/2017 και την Πέμπτη 07/09/2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων στην αντίστοιχη ομάδα Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης Διευθύνσεων που υπέβαλαν με την αίτησή τους. Με την αλλαγή ομάδας διεύθυνσης η αρίθμηση των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αρχίζει πάντα από το 1

  ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

  • ΔΕ και ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
  • ΔΕ και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

   

  ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούνγια το σχολικό έτος 2017-2018 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018.

  Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474823, 2310474837.

  Η περαιτέρω ενημέρωσητων υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

 • Δήλωση Προτίμησης Αναπληρωτή ΕΒΠ (ΣΥΝΟΔΟΙ) έως 1-12-2014

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


  Παρακαλούμε να εκτυπώσετε & να συμπληρώσετε (ευανάγνωστα) την ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΒΠ και να την αποστείλετε με fax στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στον αριθμό 2310474328 έως την Δευτέρα 1-12-2014 και ώρα 12:00.

   

 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
  Εως τηνΤρίτη 24-02-2015 και ώρα 12:00 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ή με FAX στο 2310474328 ή με email στοmail@kmaked.pde.sch.gr

   eep-ebp

 • ΕΕΠ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

  YPOYRGEIO

   

  Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕη οποία αφορά στο Παράρτημα Ι: Διαθέσιμες Περιοχές Διορισμού ανά κλάδοστην περιοχή διορισμού Γ' Αθήνας (Δ.Ε.) και στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών όπου τα κενά είναι 2 Braille.

  Κατόπιν της δημοσίευσης αυτής η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

  Επισυνάπτονται: η νέα εγκύκλιος με τη διόρθωση, η Υ.Α. πρόσκλησης με τον ΑΔΑ και το ΦΕΚ της διόρθωσης

 • Ειδική Αγωγή

 • Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  eidiki agogi 2019c

   

   

   

  Στο πλαίσιο της Ειδικής Πρόσκλησης καλούνται:

   

  τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής (εφόσον το επιθυμούν),

  να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ, για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2022-2023 σε:

  σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

  από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

   

 • Ενημέρωση για τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018

   

  eidikiagogi02

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους  ότι η διαδικασία  κύρωσης των οριστικών πινάκων  υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  για το σχολικό έτος  2017-2018, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

  Μόλις αποσταλούν από το ΑΣΕΠ και τα τελευταία αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων θα ακολουθήσει  η κλήρωση των ισοβαθμούντων, για την όποια θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

  Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας θα ανακοινωθούν συνολικά οι οριστικοί πίνακες για του υποψηφίους όλων των κλάδων.

  Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,  καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι αιτήσεις προτίμησης  σχολικών μονάδων των υποψηφίων να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

  Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο τηλέφωνο 2310474823.

 • Επιτροπή Δ.Ε.Δ.Ε.Α.

  1η Πενταμελής Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

   

  1.Πρόεδρος

  • Γκουβατζή Αναστασία, (κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Ευκαρπίδη Πολυχρόνη, (κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

   

  2. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

  • Ξανθίδου Πηνελόπη,(κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Ανατολικής Θεσσαλονίκης με αναπληρώτρια τη Λαλιώτη Κατερίνα, (κλάδου ΠΕ60) Νηπιαγωγών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Ανατολικής Θεσσαλονίκης για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Βακαλούδη Αναστασία,(κλάδου ΠΕ02) Φιλολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια τη Μιχαηλίδου Χριστίνα, (κλάδου ΠΕ03) Μαθηματικών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.

   

  3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων

  • Ξιάρχου Χριστίνα, (κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, με αναπληρωτή τον Μεσσαριτάκη Βασίλειο, (κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Κώτσικας Γεώργιος,(κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, με αναπληρώτρια την Κουρτίδου Σοφία, (κλάδου ΠΕ02) Φιλολόγων, εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.

   

   4. Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 23 Ψυχολόγων 

  • Τέρτη Άννα, (κλάδου ΠΕ23), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Σερρών, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Τιβικέλη Αθανασία(κλάδου ΠΕ23) Ψυχολόγων.

   

  5. Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών 

  • Καραμανάκη Μαργαρίτα,(κλάδου ΠΕ30), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών Σερρών, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Ταχτσίδου Γεωργία (κλάδου ΠΕ30) Κοινωνικών Λειτουργών.    

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  2η Πενταμελής Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

   1. Πρόεδρος

  • Απτεσλής Νικόλαος, (κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων , Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Παναγιώτου Άννα, (κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Σερρών.

   

   2. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

  • Ελευθερίου Πιπίνη,(κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Κιλκίς, με αναπληρώτρια την Τσαβδάρη Αναστασία, (κλάδου ΠΕ60) Νηπιαγωγών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Δυτικής Θεσσαλονίκης για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

  • Χλαπουτάκη Ελισάβετ,(κλάδου ΠΕ02) Φιλολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Κεχαγιά Κωνσταντίνο, (κλάδου ΠΕ04) Φυσικών Επιστημών, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών Δυτικής Θεσσαλονίκης για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.

   

   3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων

  • Μαλαμούδης Δημήτριος,(κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, με αναπληρώτρια τη Βεργιώτη Ελεονώρα, (κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος,(κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ., με αναπληρώτρια την Ορφανίδου Πηνελόπη, (κλάδου ΠΕ25) Σχολικών Νοσηλευτών, εκπαιδευτικό εξειδικευμένο στην ΕΑΕ για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης

   

  4. Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων 

  • Μητσοπούλου Χριστίνα,(κλάδου ΠΕ23), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Αναγνωστίδου Αναστασία(κλάδου ΠΕ23) Ψυχολόγων.

   

  5. Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

  • Οικονόμου Ιωάννης,(κλάδου ΠΕ30), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Πουκαμισά Δήμητρα (κλάδου ΠΕ30) Κοινωνικών Λειτουργών.

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   3η Πενταμελής Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

    1. Πρόεδρος 

  • Μπίνιας Νικόλαος, (κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής , Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ημαθίας, με αναπληρωτή τον Κουρσαράκο Δημήτριο, (κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Πέλλας.

   

  2. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

  • Αγγελίδης Νικόλαος,(κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Πέλλας, με αναπληρώτρια τη Λαζαρίδου Ισαΐα, (κλάδου ΠΕ60) Νηπιαγωγών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Ημαθίας για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

  • Περπερίδης Παύλος,(κλάδου ΠΕ02) Φιλολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ημαθίας, με αναπληρώτρια τη Θεοδοσίου Μαριάννα, (κλάδου ΠΕ04) Φυσικών Επιστημών, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών Πέλλας για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.


   
  3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων

  • Αργιαντόπουλος Βασίλειος,(κλάδου ΠΕ70) Δασκάλων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, με αναπληρώτρια τη Βελιγδένη Γεωργία, (κλάδου ΠΕ21) Λογοθεραπευτών, εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Ασλανίδου Άννα,(κλάδου ΠΕ23) Ψυχολόγων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, με αναπληρωτή τον Παπαγεωργίου Κυριάκο, (κλάδου ΠΕ11) Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικό εξειδικευμένο στην ΕΑΕ για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.


   

  4. Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 23 Ψυχολόγων 

  • Θωμά Βαΐα,(κλάδου ΠΕ23) Ψυχολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Κοζάνης, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Ξαγαρά Παρασκευή(κλάδου ΠΕ23) Ψυχολόγων.

   

  5.Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών 

  • Κολοβού Σταυρούλα,(κλάδου ΠΕ30) Κοινωνικών Λειτουργών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών Κοζάνης, με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Τέτου Ελένη (κλάδου ΠΕ30) Κοινωνικών Λειτουργών.

   

 • Κατάθεση δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ

  eidiki-agwgi 2019 d

   

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-04-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, μετατίθενται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας, να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στην υπηρεσία μας, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ- εάν υπάρχουν),στοemail:kmakedpde@sch.grαπό 23-05-2022 έως 27-05-2022 και ώρα 14:00μ.μ.

  Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ

  Επισυνάπτεται η με αριθμ. πρωτ. 14707/26-08-2021 Απόφαση με Ανακοινοποίηση στο ορθό του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της Απόφασης 14609/18-08-2021 του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι